Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

firma BláhaKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Obecné informace

 

Závěrečné zkoušky obecné informace

Dle Školského zákona (561/2004 Sb.) zavedla povinnost konat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.

 

•Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška.

•Ředitel/ka školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo písemnou formou.

•V případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů a žák koná zk. na PC v učebně č.13. V případě písemné formy každému žákovi téma přidělí ředitel školy následovně:

•U oborů vzdělání s bankou úkolů vygeneruje pro každého žáka jedno téma, které mu přidělí.

•U oborů vzdělání s nabídkou témat v pdf vybere nejméně 3 témata, z nichž každému žákovi jedno téma přidělí.

•Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

•Téma praktické zkoušky stanovil ředitel školy ve spolupráci s firmou takto: Téma č. 1 – Praktická zk. ve firmě, u které se žák vzdělával. Téma obsahuje seznam zadání, ze kterého firma žákovi vybere zadání splnitelná s ohledem na délku zkoušky. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin. Počet dnů je stanoven NÚV.

•Pro ústní zkoušku stanovil ředitel školy 25 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut.

 

Termíny závěrečných zkoušek - červen 2018, školní rok 2017 / 2018

V souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. (§5, odstavec 1) v platném znění byly stanoveny termíny závěrečných zkoušek následovně:

Obor

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Ústní zkouška

Malíř

11. 6. 2018 od 7:40 hod.

13.-14. 6. 2018 od 7:00 hod.

21. 6. 2018 od 7:30 hod.

Klempíř

11. 6. 2018 od 7:40 hod.

13.-14. 6. 2018 od 7:00 hod.

21. 6. 2018 od 7:30 hod.

Mechanik opravář motorových vozidel

11. 6. 2018 od 7:40 hod.

Jeden den z termínu dle firmy

     13.-14. 6. 2018 od 7:00 hod.

21. 6. 2018 od 7:30 hod.

 

Klasifikace, náhradní termíny


Závěrečné zkoušky mohou konat jen žáci, kteří úspěšně ukončili 3. ročník.
Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.


Opravné zkoušky a náhradní zkoušky


Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, zda chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

žádost o opravnou zkoušku ke stažení

 

Hodnocení a klasifikace žáků ZZ:


Při hodnocení výsledků vzdělávání se vědomosti a dovednosti jednotlivých částí zkoušky,  klasifikují pěti stupni prospěchu:

        1 - výborný

        2 - chvalitebný

        3 - dobrý

        4 - dostatečný

        5 - nedostatečný

 

Hodnocení a klasifikace ústního zkoušení: stupeň osvojení a jistoty, s níž žák učivo ovládá schopnost samostatného logického myšlení pro daný obor úroveň vyjadřování


Vědomosti, dovednosti a návyky se hodnotí jednotlivými stupni prospěchu takto:

Stupeň 1 – výborný  

Žák, který bezpečně ovládá učivo, projevuje se pohotově a má logické  myšlení, vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou bez zásahu zkoušejícího. Jeho vnější projev je bez závad.

Stupeň 2 – chvalitebný  

Žák, který ovládá učivo, myslí samostatně a logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně, dovede bez potíží a správně odpovědět na danou podotázku, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší přesností a pohotovostí s občasným zásahem zkoušejícího.

Stupeň 3 – dobrý  

Žák ovládá v podstatě učivo tak, že na ně může bez obtíží odpovědět na základě vhodně položených podotázek, v myšlení je méně samostatný ale s pomocí zkoušejícího dokáže vysvětlit konkrétní problém, při vyjadřování k  řešení problému se dopouští nepodstatných chyb, které však s návodem zkoušejícího dovede odstranit, vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou.

Stupeň 4 – dostatečný  

Žák, který má ve znalostech učiva zásadní mezery, takže na tyto znalosti a vědomosti nemůže navazovat, není samostatný, dopouští se zásadních chyb, které napravuje jen se značnou pomocí zkoušejícího, vyjadřuje se velice nejistě a nesprávně.

Stupeň 5– nedostatečný  

Žák, který má ve znalostech učiva takové mezery, že nemůže navázat na jakékoliv řešení problému, na otázky zkoušejícího nedokáže správně odpovědět, není schopen odpovědět ani s velkou pomocí zkoušejícího.

 

Zkušební otázky bloku „Obecný přehled ze světa práce“

- jsou v projevu žáka stanoveny s časovým limitem  2 až 4 minuty. Hodnocení  otázek ovlivňuje  celkové hodnocení projevu žáka max. v rozmezí jednoho klasifikačního stupně. Pokud však žák neuspěje z odborného tématu, je klasifikován stupněm 5, i když z uvedeného bloku odpověděl správně.

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečné zkoušky obecné informace

 

Dle Školského zákona (561/2004 Sb.) zavedla povinnost konat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.

 

·         Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška.

·         Ředitel/ka školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo písemnou formou.

·         V případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů a žák koná zk. na PC v učebně č.13. V případě písemné formy každému žákovi téma přidělí ředitel školy následovně:

o    U oborů vzdělání s bankou úkolů vygeneruje pro každého žáka jedno téma, které mu přidělí.

o    U oborů vzdělání s nabídkou témat v pdf vybere nejméně 3 témata, z nichž každému žákovi jedno téma přidělí.

o    Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

·         Téma praktické zkoušky stanovil ředitel školy ve spolupráci s firmou takto: Téma č. 1 – Praktická zk. ve firmě, u které se žák vzdělával. Téma obsahuje seznam zadání, ze kterého firma žákovi vybere zadání splnitelná s ohledem na délku zkoušky. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin. Počet dnů je stanoven NÚV.

·         Pro ústní zkoušku stanovil ředitel školy 25 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut.

 

Termíny závěrečných zkoušek - červen 2018, školní rok 2017 / 2018

V souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. (§5, odstavec 1) v platném znění byly stanoveny termíny závěrečných zkoušek následovně:

Obor

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Ústní zkouška

Malíř

11. 6. 2018 od 7:40 hod.

13.-14. 6. 2018 od 7:00 hod.

21. 6. 2018 od 7:30 hod.

Klempíř

11. 6. 2018 od 7:40 hod.

13.-14. 6. 2018 od 7:00 hod.

21. 6. 2018 od 7:30 hod.

Mechanik opravář motorových vozidel

11. 6. 2018 od 7:40 hod.

Jeden z termínu dle firmy

     13.-14. 6. 2018 od 7:00 hod.

21. 6. 2018 od 7:30 hod.

 

Klasifikace, náhradní termíny

Závěrečné zkoušky mohou konat jen žáci, kteří úspěšně ukončili 3. ročník.

Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, zda chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Aktuální informace naleznete na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání.

 


Předchozí stránka: Závěrečné učňovské zkoušky
Následující stránka: Otázky ze světa práce