PŘIHLÁŠKA KE VZDÄšLÁVÁNÍ - STUDIU

Nástavbové studium ve střední škole

Forma vzdělávání -

A Vyplní uchazeč
nebo zákonný zástupce uchazeče

Příjmení uchazeče
Rodné příjmení
Jméno uchazeče
 
Místo narození (město, stát)
,
Státní občanství
Datum narození
   | Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu
 
Stupeň podpůrných opatření
Kontakt na uchazeče (telefon, e-mail, datová schránka)
Adresa pro doručování
písemností z přijímacího
řízení, pokud se nezasílají
na adresu trvalého
bydliště uchazeče

Kontakt na zákonného zástupce (telefon, e-mail, datová schránka)
,
,
,
Název a adresa středních škol (uvedené v pořadí podle zájmu) Ročník SŠ
1.škola:
Střední odborná škola Karlovy Vary s.r.o.
Konečná 21
360 05 Karlovy Vary
Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí
Termín přijímací zkoušky
Zkrácené studium
2.škola:
Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí
Zkrácené studium
Termín přijímací zkoušky
Řidičský průkaz skupiny
V dne 25.10.2020 Podpis uchazeče
Zákonný zástupce uchazeče2):
Jméno a příjmení (tiskacím písmem):
Podpis zástupce
Poznámka: Údaje z přihlášky jsou zpracovány v registru uchazečů podle § 60b odst 3 školského zákona.

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
pro obor vzdělávání (uvede se jen kód)Datum:


Razítko a podpis lékaře
Poznámka:
Závěr o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, pokud je u něj stanovena, se předkládá podle § 59 odst.1 a § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.